Vị Thủy: Hội nghị triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 – 2020

Căn cứ hướng dẫn số 12-HD/TĐTN-TCKT ngày 29/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022.

Ngày 6 tháng 7 năm 2018. Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018-2020. Với các nội dung như: thứ nhất chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; thứ hai chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; thứ ba chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Thông qua nội dung của Đoàn cơ sở “3 chủ động”, nhằm nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên trong công tác quản lý đoàn viên, tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, chăm lo và bảo vệ quyên lợi và lợi ích họp pháp, chính đáng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.