Vị Thủy: Hội nghị triển khai, học tập qun triệt cc kết luận của Ban Chấp hnh, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy tổ chức Hội nghị triển khai, học tập quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Vị Thủy nhiệm kỳ 2017-2022 và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đến tham dự có đồng chí Phạm Văn Giàu – Bí thư Huyện đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện đoàn và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Bí thư và Phó Bí thư Xã đoàn, Bí thư chi đoàn ấp cùng tham buổi hội nghị.

Tại đây, hội nghị đã triển khai các nội dung học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, chương trình rèn luyện đoàn viên; triển khai 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn, Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; dự thảo Luật Thanh niên 2005 sửa đổi, Điều lệ Đoàn khóa XI,… qua buổi hội nghị đã giúp các đồng chí cán bộ Đoàn nắm chắc được những kết luận của các cấp bộ Đoàn và các nghị quyết của Trung ương Đảng nhằm trở về địa phương làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.