Vị Thủy: Hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và học tập 06 bài lý luận chính trị (sửa đổi)

Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy đã tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) cho các xã, thị trấn và đơn vị tương đương cùng tham dự.

Tại buổi học, dưới sự truyền đạt của đại diện Ban Thường vụ Huyện đoàn các cơ sở Đoàn đã sôi nổi đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) cho hội nghị.

Tại buổi hội nghị cán bộ Đoàn các xã, thị trấn và đơn vị tương đương nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 6 bài học: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trongthời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và học tập các bài học lý luận Chính trị (sửa đổi) cho 100 đoàn viên, hội viên và thanh niên trên địa bàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.