Vị Thủy: Đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vị Thủy đã tổ chức Hội nghị đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các xã, thị trấn và đơn vị tương đương cùng tham dự.

Tại hội nghị, với gợi ý của đại diện Ban Thường vụ Huyện đoàn, các cơ sở Đoàn đã sôi nổi đóng góp ý kiến cho dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Qua hội nghị, đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho 100 đoàn viên, hội viên và thanh niên trên địa bàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.