Vị Thanh: Hội nghị triển khai các bài lý luận chính trị (sửa đổi) năm 2020

Nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các bài học lý luận chính trị sửa đổi cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.

Ngày 24 đến 25/7/2020, Tại phòng họp số 1 hội trường thành phố, Thành đoàn tổ chức hội nghị triển khai các bài lý luận chính trị (sửa đổi) cho 92 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn thành phố Vị Thanh, Qua đó đã triển khai đến các đồng chí 04 bài lý luận chính trị (sửa đổi) cụ thể như sau: Chủ Nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, hội nghị còn tổ chức quán triệt, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Thông qua hội nghị giúp nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, sau khi cấp thành phố triển khai, các đơn vị trực thuộc cũng đã triển khai nội dung các bài lý luận chính trị đến 100% đoàn viên, thanh niên và học sinh tại đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.