Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn kiểm tra công tác phát triển phát triển đoàn viên mới, công tác phân loại đoàn viên và tài chính của Đoàn

Ngày 24 và ngày 25/5/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn thành lập Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Minh Thương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành, Huyện đoàn Châu Thành A và Thành đoàn Vị Thanh.

Tại các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện về công tác phát triển đoàn viên mới “Lớp Đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; công tác đánh giá, phân loại đoàn viên; việc thu chi đoàn phí và sử dụng các nguồn quỹ khác của đoàn tại các đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã cơ bản triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản triển khai củaTrung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành cũng như hướng dẫn, Điều lệ Đoàn, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa của tỉnh để triển khai thực hiện tại. Qua kiểm tra, đánh giá Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn cũng đã nhìn nhận được những mặt hạn chế trong trong công tác phát triển đoàn viên mới, công tác quản lý các loại quỹ của đoàn ở một số đơn vị để từ đó tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác đoàn viên thời gian tới.

BTCKT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.