Tỉnh đoàn: Kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/UBKT, ngày 19/3/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn kiểm tra chuyên đề tại Huyện đoàn Phụng Hiệp, Thị đoàn Long Mỹ, Thành đoàn Ngã Bảy; tại mỗi đơn vị Đoàn cấp huyện, Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với 02-03 cơ sở đoàn, trong đó có các chi đoàn.

Tại các cơ sở đoàn, Đoàn Kiểm tra đã trực tiếp nghe báo cáo của các cơ sở đoàn, kiểm tra thực tế hồ sơ, sổ sách và các nội dung liên quan đến công tác quản lý đoàn viên như: Sổ danh sách đoàn viên, Sổ theo dõi kết nạp đoàn viên, trao Thẻ đoàn viên, Sổ giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đoàn, việc quản lý sổ đoàn viên, chỉ đạo chi đoàn nhận xét, đánh giá đoàn viên hằng năm, việc quản lý đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú, việc theo dõi trưởng thành đoàn, khai trừ, xóa tên đoàn viên. Qua kiểm tra thực tiễn cho thấy, các cơ sở đoàn quan tâm, tập trung thực hiện công tác quản lý đoàn viên như kết nạp đoàn viên, cấp phát thẻ cho đoàn viên mới, quản lý danh sách đoàn viên tại địa phương, thực hiện các thủ tục tiếp nhận,chuyên sinh hoạt đoàn, nhận xét, đánh giá, phân loại đối với đoàn viên, thực hiện các loại sổ sách quản lý đoàn viên theo yêu cầu của Điều lệ Đoàn.  Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại được Đoàn kiểm tra của tỉnh chỉ ra cần được các cơ sở đoàn khắc phục như: Danh sách quản lý, theo dõi đoàn viên chưa đầy đủ, chưa cập nhật thường xuyên, việc quản lý số đoàn viên nhiều đơn vị thực hiện chưa tốt, việc tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đoàn nhiều nơi thực hiện chưa tốt, việc quản lý đoàn viên, đặc biệt đoàn viên đi làm ăn xa còn chưa chặt chẽ.

Hoạt động kiểm tra chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã nêu ra được những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, chỉ ra phương hướng khắc phục, góp phần kịp thời chấn chỉnh công tác triển khai, thực hiện Điều lệ Đoàn và các chủ trương của Đoàn tại cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.