Tỉnh Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn trường học và Giáo viên làm Tổng phụ trách

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-MTTQ-BTT, ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về giám sát, phản biện xã hội của Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị –  xã hội tỉnh năm 2020.
Ngày 18-19/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn trường học theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ và chế độ chính sách đối với Giáo viên làm Tổng phụ trách theo Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 03 trường: THPT Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy; THCS Nguyễn Văn Quy, Huyện Châu Thành; Tiểu học Trần Quốc Toản, Thành phố Vị Thanh.
Qua giám sát, nhìn chung việc thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn – Hội trong trường học đảm bảo đúng theo quy định, cán bộ Đoàn – Hội nhiệt tình, năng động trong tổ chức thực hiện Chương trình công tác Đoàn – Hôi phù hợp với tình hình thực tiễn tại trường; Cấp uỷ, Ban giám hiệu, các đoàn thể và giáo viên tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn – Hội tại trường. Đối với việc thực hiện Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT, việc chọn cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội đúng thủ tục. Tổng phụ trách Đội được các trường tạo điều kiện tổ chức các hoạt động, các phong trào trong nhà trường và đa số Tổng phụ trách Đội có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ phụ cấp cho cán bộ Đoàn – Hội ở một số đơn vị chưa thống nhất; số tiết dành cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có sự chênh lệch giữa các trường loại I với các trường loại II, III nhưng nhiệm vụ đều thực hiện theo Chương trình công tác năm học áp dụng chung cho các Liên đội; việc bố trí, sắp xếp công việc theo tâm tự, nguyện vọng của giáo viên làm Tổng phụ trách Đội sau khi hết thời gian bổ nhiệm ở một số trường chưa được quan tâm nhiều…
Thông qua các buổi làm việc, Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, những khó khăn, kiến nghị đề xuất của các đơn vị, tổng hợp báo cáo trình Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.