Phụng Hiệp: Triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh”

Xây dựng Chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên. Từ khi triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đoàn mạnh” trên địa bàn huyện Phụng Hiệp, đã xuất hiện nhiều Chi đoàn mạnh kiểu mẫu..

Qua triển khai cuộc vận động, công tác quản lý đoàn viên đã từng bước mang tính khoa học, chặt chẽ, mỗi đoàn viên đều có sổ đoàn, đoàn viên kết nạp mới được trao thẻ đoàn và ghi chép đầy đủ thông tin trong sổ chi đoàn theo mẫu do Trung ương Đoàn phát hành, lập sổ theo dõi theo dõi chi tiết nguồn thanh niên để phát triển vào Đoàn – Hội. Hằng năm 100% đoàn viên Chi đoàn đăng ký thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên. 100% đoàn viên mới được cấp Số, Thẻ đoàn viên.

Trình độ đội ngũ Bí thư Chi đoàn ấp được nâng cao về kiến thức lẫn chuyên môn. Chất lượng, số lượng đoàn viên được tăng lên, sinh hoạt được diễn ra hàng tháng một cách đều đặn và đông đủ hơn. Từ đó không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn.

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp xem việc xây dựng Chi đoàn mạnh là một công việc quan trọng được thực hiện thường xuyên, liên tục; xem đây là một nội dung quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn. Chi đoàn là tổ chức tế bào cơ bản trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn, là môi trường thực tế để đoàn kết tập hợp, giáo dục rèn luyện đoàn viên, thanh niên và trực tiếp bảo vệ những lợi ích chính đáng của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.