Phụng Hiệp – Triển khai thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thườngvụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” và Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ”.

Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp đã ban hành kế hoạch số 17-KH/ĐTN ngày 28/3/2016 về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; hướng dẫn số 11-HD/ĐTN ngày 31/8/2016 về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” giai đoạn 2016 – 2017; Công văn số 40-CV/ĐTN ngày 10/5/2016 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về việc nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ” và triển khai đến các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Qua đó , các cơ sở Đoàn đã tuyên truyền, hướng dẫn và cụ thể hoá nội dung Chỉ thị về 08 điều nên làm (Xung kích, trách nhiệm, gương mẫu, trung thực, sáng tạo, thân thiện, thường xuyên học tập, tích cực rèn luyện kỹ năng) và 08 điều không nên làm (phát ngôn không đúng, làm việc hình thức, đối phó, quan liêu, hành chính hóa, thiếu khiêm tốn và không cầu thị, không chấp hành kỷ luật, thiếu tinh thần đoàn kết, thiếu ý chí đấu tranh, thiếu chuẩn mực trong lối sống) hoạt động tuyên truyền phổ biến được thực hiện thường xuyên trong các cuộc họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, à trong sinh hoạt chi đoàn hàng tháng. Bên cạnh đó chỉ đạo cho 100% cán bộ Đoàn có bảng đăng ký rèn luyện hàng năm và tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân trước tập thể và thực hiện tốt nhiệm vụ của người cán bộ đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ theo tinh thần chỉ thị 05.

Điểm mới trong năm 2016, từ cấp huyện đến cơ  sở cụ thể hóa chỉ thị 01 và 05 bằng việc xây dựng bảng tuyên truyền trực quan về 08 điều nên làm, 08 điều không nên làm theo tinh thần chỉ thị 01 và bảng cán bộ đoàn, đoàn viên, đảng viên trẻ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TU của Tỉnh ủy Hậu Giang.

Từ  đó góp phần đưa công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng đoàn viên thanh niên, tạo môi trường rèn luyện, nêu gương tốt của người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn, nâng cao ý thức trách nhiệm, rèn luyện đạo đức tác phong, xây dựng lề lối làm việc khoa học, hiệu quả, công khai, dân chủ.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.