Phụng hiệp: Kiểm tra Công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Nhằm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn bộ Phụng Hiệp trong năm 2018. Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp xây dựng kê hoạch số 120-KH/ĐTN ngày 9 tháng 7 năm 2018 về việc Kiểm tra “Công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022” và Giám sát “Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngănchặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ Đoàn cấp huyện” năm 2018.

Đối với việc kiểm tra công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 được thực hiện từ ngày 17/7/2018 đến ngày 20/7/2018 tại các Xã đoàn, thị trấn trong toàn huyện. Qua kiểm tra 100% các Xã đoàn, thị trấn có triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến cán bộ đoàn, đoànviên, thanh niên tại đơn vị, giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm được những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Đối với việc giám sát thực hiện giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với cán bộ Đoàn cấp huyện, nhằm giúp đội ngũ cán bộ đoàn nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.