Phụng Hiệp: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo quí III và quí IV năm 2017

Căn cứ công văn số 317-CV/HU ngày 05/01/2018 của Thường trực Huyện ủy Phụng Hiệp về việc thống nhất cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện năm 2018 theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”.

Chiều ngày 13 tháng 8 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp thành lập đoàn giám sát hoạt động cấp tiền điện cho hộ nghèo trong quí III và quí IV năm 2017 tại UBND xã Tân Bình.

Tổng số hộ nghèo thuộc diện N1 trong toàn xã hiện nay là 583 hộ, với tổng số tiền hỗ trợ là 171,402,000 triệu đồng, đến thời điểm giám sát UBND xã đã cấp cho 535 hộ với tổng số tiền là 157,290,000 triệu đồng. Còn lại 48 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ là do đi làm ăn xa chưa về kịp để nhận. Hiện nay xã đang gởi danh sách những hộ chưa nhận đến từng ấp để tiếp tục cấp hết trong tuần tới.

Thông qua hoạt động giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện đoàn đánh giá về tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người nghèo trên địa bàn huyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.