Ngã Bảy tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố và lấy ý kiến dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6 năm 2020 Đại hội Đảng bộ thành phố Ngã Bảy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra thành công tốt đẹp, sau Đại hội nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội đến với người dân, Đoàn Thanh niên thành phố cùng với các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 8 năm 2020 Thành đoàn cùng với các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Tỉnh với 40 cuộc tuyên truyền, tại 40/40 ấp khu vực trên địa bàn thành phố. Do tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn ra phức tạp nên việc tuyên truyền được chia ra theo từng nhóm nhỏ đảm bảo số lượng người đến dự không quá 30 người theo chỉ đạo của UBND Tỉnh.

Qua tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để đưa nghị quyết đại hội đảng bộ vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ chung của toàn thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.