Ngã Bảy: Ra mắt chi hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Ngày 19/6/2018, tại Doanh nghiệp tư nhân Thái Hùng, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Ngã Bảy chỉ đạo Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy tổ chức lễ ra mắt và công bố Quyết định thành lập Chi hội thanh niên Doanh nghiệp tư nhân Thái Hùng. Đây là chi hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước thứ tư được thành lập trên địa bàn thị xã Ngã Bảy.

Tại lễ ra mắt, đại diện Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Hiệp Thành đã thông qua quyết định thành lập Chi hội thanh niên Doanh nghiệp tư nhân Thái Hùng với 07 hội viên, Ban điều hành gồm 03 anh, chị, do anh Trần Ngọc Phú làm Chi hội trưởng. Chi hội tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; hiệp thương dân chủ; đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau; hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động; theo Điều lệ Hội, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, vì lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp, người lao động và xã hội; có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động và triển khai các chương trình chung của Hội; Chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; Giúp đỡ và tạo điều kiện để hội viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Cũng trong buổi lễ, các hội viên trong chi hội đã sôi nổi thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên của chi hội. Trong thời gian tới, các hoạt động của chi hội sẽ tập trung vào công tác tuyên truyền, giáo dục để hội viên, thanh niên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội và nội quy của doanh nghiệp; Tổ chức phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí, hạ giá thành góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển; thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên công nhân vào tổ chức Hội tại địa phương, từ đó xây dựng lớp thanh niên công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức công dân, có trình độ, năng lực; phát hiện, bồi dưỡng những hội viên tiên tiến làm nòng cốt cho các hoạt động và giới thiệu, tạo nguồn để phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.