Một số giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 01/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch số 41-KH/TĐTN-TCKT thực hiện quy định học tập lý luận chính trị đối với Cán bộ Đoàn, giai đoạn 2018-2022.

Theo đó, kế hoạch này nhằm mục đích là đảm bảo cán bộ Đoàn được học tập lý luận chính trị, thường xuyên được cập nhật kiến thức mới về lý luận chính trị để có bản lĩnh vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn hiện nay nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X. Đồng thời, việc học tập lý luận chính trị để gắn việc chuẩn hóa cán bộ Đoàn, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng xác định cụ thể việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn.

Đối tượng được xác định là: Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư Chi đoàn trở lên; Cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên; Lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Đoàn cấp huyện trở lên; Tổng phụ trách Đội, thủ lĩnh thanh niên các trường; Trợ lý thanh niên, cán bộ Ban thanh niên trong quân đội.

Nội dung nghiên cứu học tập xoay quanh các vấn đề về: Lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp (đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh, huyện, cơ sở và tương đương); Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn các cấp (đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh, huyện, cơ sở và tương đương); Nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn cấp thành phố; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.

Về giải pháp cụ thể:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra, rà soát chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn; hướng dẫn, kiểm  tra các huyện, thị, thành đoàn và đơn vị tương đương trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị; tham mưu cho cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Tổng hợp kết quả và báo cáo việc học tập lý luận chính trị về Trung ương Đoàn trước ngày 01 tháng 11 hằng năm.Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tham mưu kế hoạch, nội dung học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn các cấp hằng năm; chuẩn bị nội dung học tập chuyên đề tại hội nghị sơ kết 6 tháng, tổng kết đối năm với cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Đoàn các cấp, Ban Chấp hành (đối với Chi đoàn) căn cứ kế hoạch của Đoàn cấp trên để xây dựng kế hoạch triển khai quy định này; đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá (tổ chức thi hoặc viết bài thu hoạch) việc học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn thuộc cấp mình quản lý và báo cáo Đoàn cấp trên trực tiếp.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đơn vị tương đương chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc học tập lý luận chính trị của  cán bộ Đoàn cùng cấp và các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc và báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tổ chức – Kiểm tra) trước ngày 20 tháng 10 hằng năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.