Huyện Long Mỹ: Kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020

Ngày 15/9/2020, Ủy ban kiểm tra Huyện Đoàn Long Mỹ do đồng chí Võ Minh Đương – Phó Bí thư Huyện Đoàn, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện Đoàn làm trưởng đoàn cùng các đồng chí là ủy viên Ủy ban kiểm tra huyện đoàn đã đến kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2020 tại đoàn thị trấn Vĩnh Viễn.

Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác phát triển Đoàn viên, thu chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn,… Đồng thời, giám sát việc triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015-2030 ; Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ Ủy viên Ban chấp hành cùng cấp gắn với việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Qua kiểm tra thực tiễn cho thấy, đơn vị đã quan tâm, tập trung thực hiện công tác quản lý đoàn viên như kết nạp đoàn viên, cấp phát thẻ cho đoàn viên mới, quản lý danh sách đoàn viên tại địa phương, thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chuyên sinh hoạt đoàn, nhận xét, đánh giá, phân loại đối với đoàn viên, thực hiện các loại sổ sách quản lý đoàn viên theo yêu cầu của Điều lệ Đoàn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều tồn tại được Đoàn kiểm tra của huyện chỉ ra cần được các cơ sở đoàn khắc phục như: Danh sách quản lý, theo dõi đoàn viên chưa đầy đủ, chưa cập nhật thường xuyên, việc quản lý số đoàn viên đơn vị thực hiện chưa tốt, việc nhận xét vào sổ đoàn viên chưa được thực hiện đúng định kỳ, việc tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đoàn thực hiện chưa tốt, việc quản lý đoàn viên tại địa bàn dân cư chưa chặt chẽ; việc cụ thể hóa, triển khai, chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của Ban Chấp hành Đoàn huyện Long Mỹ chưa được quan tâm đúng mức.

Hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn với các chủ trương, nội dung trọng tâm theo chủ đề công tác năm; phát hiện những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết, chủ trương của Đoàn cấp trên tại cơ sở để xây dựng các giải pháp nhằm tháo gỡ kịp thời./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.