Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 26/5/2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Hậu Giang tham dự với 01 điểm cầu cấp tỉnh, 11 điểm cầu cấp huyện và hơn 300 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở tham dự.
Hội nghị diễn ra trong 01 ngày, với các nội dung: Thông qua nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, thảo luận về các nội dung của chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Trần Phường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.