Hậu Giang: Triển khai thực hiện chủ trương “1+1”

Thực hiện chủ trương “1+1” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội; căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ đặt ra cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hậu Giang trong thời kỳ mới. Nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai đến các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng thanh niên trên tại địa phương, đơn vị để thông báo tình hình cho đoàn viên và định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, trường học, từ các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm trên địa bàn.

2. Tăng cường đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, sinh họat Đoàn theo hướng đa dạng, phù hợp với thị hiếu của thanh niên.

3. Phát huy vai trò của Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trong việc phân công đoàn viên chi đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống vẻ vang, những thành tựu nổi bật và vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức Đoàn, Hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển của đất nước tới thanh niên chưa nằm trong tổ chức, đặc biệt là địa bàn dân cư.

4. Tùy vào điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị lựa chọn hình thức triển khai phù hợp. Đồng thời có kế hoạch, giải pháp cụ thể góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, Hội đảm bảo tính kế thừa, phát triển liên tục của tổ chức Đoàn, Hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.