Hậu Giang: Tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho 84 cán bộ Hội

Sáng ngày 11/9/2020, hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn công tác dân tộc, tôn giáo cho 84 cán bộ Hội.

Công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược, có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần phòng, chống mọi âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Cùng với đó, đội ngũ đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt, vận động nhân dân bài trừ mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc”.

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, các cấp bộ Đoàn, Hội đã chú trọng xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, hội và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo. Các cơ sở Đoàn, Hội đã hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương. Tuy nhiên, do đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội còn ít được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác dân tộc, tôn giáo nên chưa phát huy hết vai trò, nhiệm vụ của mình trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với thanh niên các tôn giáo, thanh niên dân tộc.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Hội đã được nghe thông tin một số chuyên đề: Một số vấn đề cần quan tâm đối với công tác Tôn giáo và dân tộc và các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước liên quan đến thanh niên; một số nội dung, giải pháp tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo; tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho các cán bộ Đoàn, Hội nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.