Hậu Giang: Ra mắt Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” cấp xã năm 2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, tham gia thực hiện hiệu quả, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Chiều ngày 27 tháng 6 năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Huyện đoàn Châu Thành tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” năm 2019 tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Câu lạc bộ hiện tại có 10 cặp gia đình trẻ tham gia hoạt động, theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản; hiệp thương dân chủ; đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau; hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động theo quy chế hoạt động của Câu lạc bộ, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên và toàn xã hội về tầm quan trọng của gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời, thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng xã hội, nòng cốt là các gia đình trẻ văn hóa tiêu biểu hướng tới việc xây dựng gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Phát huy vai trò của các cấp bộ Đoàn trong việc xây dựng gia đình trẻ và cùng cộng đồng xã hội trong việc thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” góp phần giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua đó, tiếp tục kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển và hội nhập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.