Hậu Giang: Giám sát việc triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/UBKT, ngày 06/4/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về kiểm tra, giám sát năm 2020; Từ ngày 11/5 đến 13/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tại đơn vị : Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp, Huyện đoàn Long Mỹ, Thành đoàn Vị Thanh.

Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành giam sát chuyên đề việc triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” theo Hướng dẫn số 12-HD/TĐTN-TCKT, ngày 29/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tại các đơn vị, đoàn giám sát nghe báo cáo công tác quán triệt, triển khai chủ trương xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, công tác xây dựng kế hoạch và đăng ký xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” của Đoàn cơ sở đối với cấp huyện. Qua giám sát cho thấy các đơn vị cơ sở đã cơ bản nghiêm túc quán triệt chủ trương xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” đến cán bộ, đoàn viên, xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị để xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Kết quả trong việc triển khai, thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó cùng còn những hạn chế như: công tác tuyên truyền còn chưa được quan tâm đúng mức, việc xây dựng kế hoạch của các đơn vị còn chưa cụ thể, gắn với thực tế tại đơn vị. Một số tiêu chí trong để thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động còn khó khăn.

Hoạt động giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã nêu ra được những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, chỉ ra phương hướng khắc phục, góp phần kịp thời chấn chỉnh công tác triển khai, thực hiện các chủ trương của Đoàn tại cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.