Hậu Giang: Giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư

Thời gian qua, tình hình tổ chức và hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư tương đối ổn định, nhân sự được củng cố kiện toàn, công tác kết nạp đoàn viên mới và giới thiệu đoàn viên ưu tú được quan tâm thực hiện. Các chủ trương, nhiệm vụ của Đoàn được các chi đoàn phổ biến và vận động  đoàn viên, thanh niên thực hiện và đạt nhiều kết quả phấn khởi, nhất là phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, các phong trào tình nguyện tại địa phương như: an toàn giao thông, phòng, chống lụt bão, thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa….
Tuy nhiên, hoạt động của các chi đoàn ở địa bàn dân cư còn một số hạn chế như: chưa duy trì chế độ sinh hoạt Đoàn theo quy định. Nội dung hoạt động chưa đáp ứng nhu cầu của ĐVTN, tỷ lệ tập hợp TN vào tổ chức Đoàn khu vực dân cư chưa đạt theo yêu cầu do ĐVTN đi làm ăn xa chiếm số lượng lớn. Số TN còn ở địa phương ít, Đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, Bí thư các chi đoàn thường xuyên thay đổi, nhân sự mới thiếu kinh nghiệm và kỹ năng công tác, người quen việc thì lại tiếp tục chuyển. Chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư chưa chiều, chưa tạo động lực để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, chủ yếu làm việc theo tinh thần tình nguyện là chính. Năng lực nhiều đồng chí Bí thư chi đoàn trong việc suy nghĩ, đề ra nội dung, điều hành hoạt động chi đoàn còn hạn chế. Công tác quản lý và nắm TN chưa chặt chẽ.
Từ những thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trọng tâm là nâng cao tổ chức cơ sở Đoàn ở địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022 góp phần củng cố và nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn. Xây dựng tổ chức Đoàn đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Với những chỉ tiêu cơ bản như:
– 100% cán bộ, 98% đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.
– Phát triển 30.000 đoàn viên mới; giới thiệu 3.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu 70% đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.
– 85% tổ chức cơ sở Đoàn hàng năm đạt xếp loại vững mạnh; 80% đoàn viên được xếp loại xuất sắc, khá.
– Phấn đấu tỉ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội đến năm 2022 đạt ít nhất 80%.
– Biên chế cấp tỉnh và cấp huyện đảm bảo theo Quy định 282-QĐ/TW ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
– 100% UV BCH chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn có trình độ cao cấp lý luận chính trị.
– 100% Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc có trình độ chính trị cao cấp.
– 100% Bí thư đoàn các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc được giới thiệu tham gia cấp ủy cùng cấp.
– Phấn đấu 100% Bí thư Đoàn cấp xã, phường, thị trấn; Bí thư Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở được cơ cấu cấp ủy cùng cấp.
– Phấn đấu 100% Bí thư Đoàn cấp xã, phường, thị trấn; Bí thư Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở có trình độ chuyên môn từ đại học và trình độ chính trị từ trung cấp trở lên.
– Phấn đấu 100% Bí thư đoàn ấp, khu vực là đảng viên.
– 100% cán bộ chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở khi luân chuyển công tác phải đảm bảo chế độ chính sách và vị trí công tác tương đương trở lên.
– Phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 100% học sinh, sinh viên (trong độ tuổi); phối hợp đào tạo nghề cho 3.000 ĐVTN; tạo việc làm cho 25.000 ĐVTN.
– Phấn đấu 100% Đoàn cấp xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có hiệu quả.
– Huy động các nguồn vốn hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đạt từ 04 tỷ đồng trở lên.

   

Một số hình ảnh cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn dự họp báo Ban Chấp hành đoàn cấp xã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.