Hậu Giang – Gần 200 cán bộ Đoàn tham gia hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Sáng ngày 01/7/2016, tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Hậu Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Uy Tín – Trưởng phòng tuyên truyền và báo chí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; cùng gần 200 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt và chuyên trách của tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và đơn vị tương đương; Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và Ban Thanh niên Tỉnh đội; Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Đến với Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe báo cáo nội dung cơ bản và những điểm mới của các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó, Đại hội xác định “bốn trụ cột” phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ trương phát triển các vấn đề văn hóa, xã hội, môi trường. Chủ trương bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Chủ trương phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Chủ trương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Ngoài ra, hội nghị còn triển khai Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII và Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh đoàn về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt các đại biểu cũng được xem phim “Nghị quyết Đại hội Đảng XII với thanh niên Việt Nam”.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm giúp cho cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh nắm vững những điểm cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong các văn kiện Đại hội. Từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Sau hội nghị của tỉnh, việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Đoàn bộ Hậu Giang sẽ được các cơ sở Đoàn tiếp tục thực hiện toàn diện, sâu rộng đến 100% đoàn viên, hội viên, thanh niên của đơn vị và được hoàn thành trong tháng 9/2016.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.