Giám sát thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện kế hoạch số 189/KH-MTTQ-BTT ngày 22/4/2019 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2019; Kế hoạch số 94-KH/TĐTN-TCKT ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Giám sát, phản biện xã hội năm 2019.

       Đoàn Giám sát làm việc với Ban Giám hiệu
Trường THPT Cái Tắc

Ngày 18/9/2019, Đoàn Giám sát Ban Thường vụ Tỉnh đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện “Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, đối với Ban Giám hiệu trường THPT Cái Tắc, huyện Châu Thành A và Đảng ủy xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp.
Hoạt động giám sát nhằm đánh giá việc tổ chức quán triệt,  triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” đến đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh tại địa phương, đơn vị. Thông qua quá trình giám sát chỉ ra được ưu điểm, khuyết điểm, khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
Tại các đơn vị, Đoàn giám sát nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW được quan tâm triển khai và bước đầu đạt hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng của các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Đoàn thanh niên cho cấp ủy trong việc thực hiện Chỉ thị có trọng tâm, trọng điểm, rõ việc.
Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, nhân rộng điển hình người tốt, việc tốt được chú trọng. Các thiết chế văn hóa được duy trì, thực hiện có hiệu quả nhằm giáo dục và phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi. Các loại hình văn hóa, nghệ thuật, các cuộc thi, hội diễn được tăng cường tổ chức, tạo điều kiện để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành… Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.
Bên cạnh những mặt đã đạt được việc triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW còn một số hạn chế như: Việc triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW đôi lúc còn chung chung, chưa cụ thể; việc sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền, đoàn kết tập hợp thanh niên còn hạn chế do điều kiện nhân lực, cơ sở vật chất của các cấp bộ Đoàn…
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW tại các địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, đồng chí trưởng đoàn giám sát cũng kiến nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm hơn công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.