Châu Thành triển khai 6 bài học lý luận chính trị sủa đổi, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên năm 2019

Trong năm 2019, Ban thường vụ Huyện đoàn đã đưa nội dung học tập 6 bài lý luận chính trị vào nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác giáo dục của Đoàn trong Chương trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong năm. Hướng dẫn cơ sở thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản cho cán bộ, Đoàn viên, thanh niên gồm 6 bài (chuyên đề) do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng phối hợp biên soạn, gồm:
Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam.
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bài 3: Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.
Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam.
Bài 5: Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bài 6: Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đ/c Nguyễn Minh Thương phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn triển khai chuyên đề 1, 2, 3 tại lớp tập huấn cán bộ Đoàn năm 2019

BTV Huyện đoàn và Đoàn trực thuộc Huyện đoàn đã tổ chức được 14 lớp học với hơn 350 đoàn viên, thanh niên tập trung cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, Bí thư Chi đoàn để đội ngũ này có thể phổ biến lại nội dung 6 bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên, thanh niên hoặc hỗ trợ cho Đoàn viên, thanh niên trong quá trình nghiên cứu, viết thu hoạch.
Ngoài ra, Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện để mở các lớp học. Thời gian mỗi lớp khoảng 2 ngày, trong đó có thảo luận, giải đáp, viết thu hoạch và các hoạt động thực tế. Bên cạnh các lớp học tại trung Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, tùy theo điều kiện thực tế, các địa phương, đơn vị tổ chức các lớp tại các điểm xã, thị trấn, đơn vị trực thuộc để đảm bảo tất cả các đối tượng cán bộ Đoàn cơ sở được học tập nội dung 6 bài học lý luận chính trị.
Để phổ biến rộng khắp đến các đối tượng Đoàn viên, thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền giới thiệu 6 bài học lý luận chính trị trên các bản tin, ấn phẩm của Đoàn; tổ chức trao đổi, thảo luận tại sinh hoạt Chi đoàn; tổ chức thi viết, thi tìm hiểu, thi tuyên truyền về nội dung các bài học lý luận chính trị… Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn tổ chức lồng ghép nội dung học tập 6 bài học lý luận chính trị vào các chuyên đề vào nội dung lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ Đoàn hàng năm hoặc phân chia thời gian trong năm để học lần lượt từng chuyên đề. Chương trình rèn luyện Đoàn viên thời kỳ mới, công tác phát triển Đoàn viên, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và bám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, các chương trình hành động của Đoàn, gắn với các đợt sinh hoạt chính trị do Đoàn phát động. Ngoài 6 chuyên đề quy định thống nhất chung, tùy theo điều kiện, các cơ sở Đoàn còn lựa chọn báo cáo thêm một số vấn đề như: tình hình, nhiệm vụ của địa phương; kinh nghiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Trung ương Đoàn, của tỉnh… Kết quả có trên 6500 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *