Châu Thành A: Hội nghị nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề về Bác cho đoàn viên thanh niên năm 2018.

Vừa qua, tại Hội trường UBND Thị trấn Cái Tắc. Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành A tổ chức Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong đoàn viên, thanh niên.thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” 2018.

Tham dự có 75 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện. Qua đó triển khai đến đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên các nội dung liên quan. Tập trung vào nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở; thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh niên, trong giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên, xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”.

Qua triển khai, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị các đơn vị xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn các cấp đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội với hình thức phù hợp, linh hoạt với điều kiện cụ thể của đoàn viên, hội viên, đội viên của địa phương, đơn vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.