Châu Thành A – Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 được Quốc hội khóa X thông qua ngày 21/12/1999, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2000. Từ khi ra đời đến nay BLHS là công cụ sắc bén của Nhà nước trong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tổ chức và công dân, góp phần có hiệu quả trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sau 15 năm thi hành, tình hình đất nước đã có những thay đổi lớn về mọi mặt. Đặc biệt, việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà nội dung cơ bản là ghi nhận và bảo đảm việc thực hiện các quyền con người, quyền cơ bản của công dân đã mang lại những chuyển biến lớn, tích cực về kinh tế, xã hội và đối ngoại.

Điều này đã làm cho BLHS hiện hành có những điểm bất cập không đáp ứng được nhu cầu của thực tiễn, đặc biệt từ khi Hiến pháp năm 2013 được ban hành có những vấn đề trong BLHS không còn phù hợp, cần thiết phải được sửa đổi, điều chỉnh, sửa đổi bổ sung, thay thế cho phù hợp với Hiến pháp và xu thế phát triển chung. Do vậy, việc sửa đổi bổ sung và việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo BLHS sửa đổi là việc làm vô cùng cần thiết và rất quan trọng.

Đối với tổ chức đoàn, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi có một vị trí vô cùng quan trọng. Thực hiện kế hoạch của BTV Tỉnh đoàn Hậu Giang về việc tổ chức lấy ý kiến trong cán bộ đoàn viên, hội viên thanh niên về dự thảo BLHS (sửa đổi).

Ngày 13/8/2015, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Thành A tổ chức Hội nghị Cán bộ đoàn – hội chủ chốt của 35 đơn vị trực thuộc lấy ý kiến về dự thảo BLHS (sửa đổi).
Hội nghị có 40 cán bộ Đoàn – Hội tham dự, có 8 ý kiến đóng góp khác nhau được ghi nhận và tổng hợp.

Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện đoàn, các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc sẽ tiếp tục mở rộng việc lấy ý kiến trong các bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, tổng hợp kết quả vào cuối tháng 8/2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *