Bộ câu hỏi trắc nghiệm và tự luận cuộc thi viết về nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc làn thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Câu 1: Mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017 là:
a. Góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.
b. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên.
c. Phát huy vai trò xung kích cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
d. Đáp án a, b và c.
e. Đáp án a và c.

Câu 2: Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017 là:
a. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
b. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
c. Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
d. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Câu 3: Nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục của Đoàn là:
a. Thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị tư tưởng.
b. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống, ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên.
c. Giáo dục thông qua các phong trào hành động cách mạng, qua điển hình tiên tiến, khuyến khích ý thức tự rèn luyện của thanh niên gắn với tham gia sinh hoạt trong tổ chức Đoàn.
d. Đáp án a và b.
e. Đáp án a, b và c.
Câu 4: Việc thường xuyên tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X  được hiểu như thế nào?
a. Chú trọng làm theo những lời dạy của Bác, cụ thể hóa thành những tiêu chí chuẩn mực đạo đức, rèn luyện thường xuyên trong công việc của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên.
b. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đoàn, ý thức tự giác của đoàn viên, thanh niên kết hợp với cơ chế kiểm tra, giám sát thông qua các biện pháp tổ chức và sinh hoạt của các cấp bộ đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn.
c. Tiếp tục triển khai sâu rộng Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến, đồng thời đấu tranh, phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên.
d. Tất cả đáp án trên.
Câu 5: Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2017 quyết định triển khai 2 phong trào hành động cách mạng là:
a. “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
b. “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.
c. “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
d. “5 xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
Câu 6: Những nội dung, giải pháp cơ bản của phong trào xung kích nhiệm kỳ Đại hội X 2012 – 2017 có gì khác so với nhiệm kỳ Đại hội IX 2007 – 2012:
a. Đưa nội dung “Xung kích thực hiện cải cách hành chính” vào nội dung “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế” nhiệm kỳ 2012 – 2017.
b. Đưa nội dung “Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế” vào nội dung “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế” nhiệm kỳ 2012 – 2017.
c. Bổ sung 02 nội dung “Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ” và “Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.
d. Đáp án a và c.
e. Đáp án a, b và c.
Câu 7: Nội dung, giải pháp cơ bản nào của phong trào đồng hành nhiệm kỳ 2012 – 2017?
a. Đồng hành với thanh niên trong học tập.
b. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm.
c. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần.
d. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội.
e. Tất cả đáp án trên.
Câu 8: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu tư vấn, hướng nghiệp cho bao nhiêu thanh niên, học sinh?
a. 7 triệu thanh niên, học sinh.
b. 8 triệu thanh niên, học sinh.
c. 9 triệu thanh niên, học sinh.
d. 10 triệu thanh niên, học sinh.
e. 11 triệu thanh niên, học sinh.
Câu 9: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu tham gia dạy nghề, giới thiệu việc làm cho bao nhiêu thanh niên?
a. 800 nghìn thanh niên.
b. 1 triệu thanh niên.
c. 1,2 triệu thanh niên.
d. 1,4 triệu thanh niên.
e. 1,5 triệu thanh niên.
Câu 10: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra chỉ tiêu tham gia xây dựng mới hoặc nâng cấp bao nhiêu điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet đạt chuẩn cho thanh niên nông thôn?
a. 500 điểm.
b. 1000 điểm.
c. 1500 điểm.
d. 2000 điểm.
e. 2500 điểm.
Câu 11: Nhiệm vụ, giải pháp xây dựng  tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ 2012 – 2017?
a. Nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở.
b. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
c. Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn
d. Đáp án a, b và c.
e. Đáp án a và b.
Câu 12: Để nâng cao chất lượng đoàn viên, cần thực hiện tốt các nội dung nào?
a. Đoàn viên phải thường xuyên rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, tính tiền phong gương mẫu và khả năng đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi.
b. Các cấp bộ đoàn, nhất là chi đoàn, đoàn cơ sở tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi trường để đoàn viên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
c. Triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đoàn viên” theo hướng sát đối tượng, phát huy yếu tố tự rèn luyện của đoàn viên. Tập trung xây dựng và quản lý có hệ thống cơ sở dữ liệu đoàn viên.
d. Đẩy mạnh kết nạp đoàn viên mới để vượt chỉ tiêu đề ra.
e. Đáp án a, b, c.
Câu 13: Để tăng cường, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp nào?
a. Phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt chính trị của Đoàn trong công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội. Tiếp tục thành lập các tổ chức Hội thanh niên theo ngành nghề, sở thích.
b. Tăng cường tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên trên địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
c. Thành lập tổ chức Đoàn, Hội với mô hình phù hợp trong thanh niên công nhân khu chế xuất, khu công nghiệp, thanh niên lao động tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, thanh niên đi học tập, công tác, lao động ở nước ngoài; tập hợp thanh niên qua mạng internet.
d. Xây dựng đội ngũ cốt cán trong thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo. Phát triển và tăng cường kết nối các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên tự phát theo ngành nghề, sở thích, góp phần định hướng cho thanh niên trong tình hình mới.
e. Tất cả đáp án trên.
Câu 14: Điều lệ Đoàn khóa X quy định độ tuổi kết nạp đoàn viên ?
a. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30.
b. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30.
c. Thanh niên Việt Nam tuổi từ đủ 16 đến 30.
d. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 35.
e. Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 35.
Câu 15: Điều lệ Đoàn khóa X có những điểm bổ sung, sửa đổi nào dưới đây?
a. Bổ sung quy định “đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú”.
b. Bổ sung quy định: “Đại hội chi đoàn và Đại hội Đoàn các cấp được trực tiếp bầu Bí thư khi được sự đồng ý của Đoàn cấp trên trực tiếp và cấp ủy Đảng cùng cấp”.
c. Bổ sung quy định: “Đại hội chi đoàn cơ sở, Đoàn cơ sở trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, Đoàn các trường trung cấp chuyên nghiệp là 5 năm 2 lần”.
d. Đáp án a, b.
e. Đáp án a, b và c.

BỘ CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 16:
Bạn hãy cho biết khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X? Khẩu hiệu của Đại hội thôi thúc đoàn viên trong chi đoàn suy nghĩ và hành động như thế nào để cống hiến sức trẻ của mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
Câu 17:
Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nguyện vọng, mong muốn của đoàn viên thanh niên, các chi đoàn hãy đề xuất giải pháp, hiến kế các nội dung sáng tạo, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn nói chung; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn nói riêng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.